સુરક્ષા / તમારા આધાર ડેટાને આ રીતે રાખો સુરક્ષિત, નંબરને કરો લૉક અને અનલૉક

Protect your aadhaar data by locking your virtual id follow these steps to lock or unlock aadhaar number

ઘણી બધી યોજનાઓમાં અને આઇડેન્ટિફિકેશન તરીકે ઉપયોગ થનારા આધાર નંબરને હવે ટેક્સ ફાઇલ કરતી વેળાએ પાનની જગ્યાએ પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. આને અનેક જગ્યાએ લિંક થવાને ધ્યાને રાખતા ડેટા સેફ હોવા જરૂરી છે. આ રીતે આપ આપનો આધાર નંબર લોક અથવા તો અનલોક કરી શકો છો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ