વલણ BJP INC AAP OTH
5 2 1 0

VTV Gujarati

Judges Bungalow Road,
Ahmedabad-380052.
PHONE:- +91-79-40089126
EMAIL:- [email protected]

COO & Group Revenue Head

Mr. Neeraj Attri - [email protected]

 

DIGITAL SALES

To know, how can we help connecting the brand message with right audiences
please email to : [email protected]

Mr. Pragnendrasinh Rahevar - [email protected]

 

SALES INQUIRY

GUJARAT
Mr. Shelly Tibak - [email protected] (Ph: 9909966445)

MUMBAI
Mr. Neeraj Attri - [email protected]

Mr. Mayank - 9920809007

DELHI
Mr. Sarvendra Singh - [email protected] (Ph: 9871792649)

SURAT
Mr. Anil Sharma - [email protected] (Ph: 7622933049)

KOLKATA
Mr. Abhijit - 9331161511

 

GRIEVANCE REDRESSAL OFFICER

Mr. Pratik Joshi - [email protected] 

 

ORGANIZATION

SAMBHAAV NASCENT LLP

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ