ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત

VTV Gujarati

Judges Bungalow Road,
Ahmedabad-380052.
PHONE:- +91-79-40089126
EMAIL:- vtv@vtvgujarati.com

COO & Group Revenue Head

Mr. Neeraj Attri - neeraj.attri@vtvgujarati.com

 

DIGITAL SALES

To know, how can we help connecting the brand message with right audiences
please email to : sales@vtvgujarati.com

Mr. Pragnendrasinh Rahevar - pragnendra.rahevar@vtvgujarati.com

 

SALES INQUIRY

GUJARAT
Mr. Shelly Tibak - shelly.tibak@vtvgujarati.com (Ph: 9909966445)

MUMBAI
Mr. Neeraj Attri - neeraj.attri@vtvgujarati.com

Mr. Mayank - 9920809007

DELHI
Mr. Sarvendra Singh - sarvendra.singh@vtvgujarati.com (Ph: 9871792649)

SURAT
Mr. Anil Sharma - anil.sharma@vtvgujarati.com (Ph: 7622933049)

KOLKATA
Mr. Abhijit - 9331161511

 

ORGANIZATION

SAMBHAAV NASCENT LLP

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ