2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ