નવી શોધ / પૃથ્વી પર સાત નહીં આઠ ખંડ, 375 વર્ષે મળી આવેલા આ ખંડ સાથે ભારતનો ખાસ નાતો

zealandia-satellite-helps-locate-lost-continent-dutch-sailor-abel-tasman-had-written-about-it

આપણે જ્યાં વસીએ છીએ તે પૃથ્વીના હજુ પણ ઘણા રહસ્યો એવા છે જે માનવીથી ઉકેલી શકાયા નથી અને હવે આજે વધુ એક એવા વણઉકેલાયેલા રહસ્યની વાત કરીશું. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ