તમારા કામનું / Ration Card માં હવે ઓનલાઈન જોડી શકો છો નવા સભ્યનું નામ, નહીં લગાવવા પડે સરકારી કચેરીના ચક્કર

You can now add the name of the new member in the ration card online, no need to visit the government office

તમે હવે ઘરે બેઠા બેઠા તમારા ઘરના એ નવા સદસ્યનું નામ રાશન કાર્ડમાં કેવી રીતે જોડી શકો છો એ વિશે જાણકારી આપવા જઈ રહ્યા છીએ. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ