રસીકરણ પ્રક્રિયા / Aarogya Setu ઍપ દ્વારા સરળ સ્ટેપમાં આ રીતે કરી લો કોરોના વેક્સિન માટે રજીસ્ટ્રેશન 

This is how to register for Corona Vaccine in a simple step through Aarogya Setu app

સરકારે કહ્યું છે કે વેક્સિનેશન માટે  Aarogya Setu એપના માધ્યમથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકાય છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ