એક હાથે આપ્યું બીજા હાથે લીધું / વાંચી આ ખબર ! સરકારે કર્મચારીઓને 3 DA તો આપ્યું પણ છીનવી લીધી મોટી છૂટ, લાગુ પાડ્યો નવો નિયમ

The government even gave 3 DA to the employees but took away the big exemption, implemented the new rule

કેન્દ્ર સરકારે તેના કર્મચારીઓને 3 ટકા ડીએ વધારો આપીને ખુશ કરી દીધા છે પરંતુ સામે પક્ષે એક મોટી છૂટ પણ છીનવી લીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ