આઝાદી / જ્યારે જૂનાગઢના નવાબે કહ્યું હતું કે, મારી પ્રજાનું લોહીનું એકપણ ટીપું ન પડવું જોઇએ

junagadh became independent 85 days after country independence, know story

જૂનાળા માં જાવું કે દામુકુંડ નાવું.. હાલ તને હાલ સૌરાષ્ટ્ર બતાવું... આ ગીત કાને પડતા જ જૂનાગઢી દ્રશ્યો માનસપટ પર તાજા થાય. આજનો આ દિવસ જૂનાગઢ અને તેની જનતા માટે ખૂબ જ મહત્વનો છે કારણ કે, આજના દિવસે જૂનાગઢ આઝાદ થયું હતું. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ