મુશ્કેલી / હિંદ મહાસાગરની ઉપર સ્પેસમાં બની એવી ઘટના કે સેટેલાઈટ્સ પર તોળાયો મોટો ખતરો

A Russian rocket broke up in space above the Indian Ocean

રશિયા અંતરિક્ષ એજન્સીના રૉકેટનો ઉપરી ભાગ અંતરિક્ષમાં ફાટી ગયો છે. હવે તેનાથી નીકળનારો કચરો પૃથ્વીની કક્ષામાં ફેલાઇ ગયો છે. 8 મેના હિંદ મહાસાગરના ઉપર રશિયા રૉકેટનો ભાગ તૂટ્યો છે અને તેના 65 ટુકડા પૃથ્વીની આસપાસ ફરી રહ્યા છે. સેટેલાઇટ્સ માટે આ ખતરારૂપ સાબિત થઇ શકે છે.આ ટુકડા સેટેલાઇટ્સને નુકસાન કરી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ