તમારા કામનું / વાહન હોય તો આ એક App કરી લો ડાઉનલોડ, RTO ના બધા ધક્કા બંધ સમજો

 use parivahan portal to complete vehicles and drivinh license related works

વાહનોને લગતા અથવા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સને લગતા કામો માટે RTOનાં ધક્કા ન ખાવા હોય તો પરિવાહન પોર્ટલનો ઉપયોગ કરવાથી ઘરે બેઠા કામો થઈ જશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ