મહામંથન / શિયાળુ પાક માટે જરૂરી DAP-NPK ખાતરની અછત, સત્ય શું? શિયાળુ પાક લેતા ખેડૂતોને કઈ કઈ પરેશાની?

Shortage of DAP-NPK fertilizer required for winter crops, what is the truth? What problems do farmers facing for winter...

DAP-NPK ખાતરની અછતનો મુદ્દો ઉઠ્યો. ઉપલેટામાં DAP-NPK ખાતરની વ્યાપક અછત છે. ખેડૂતોની લાંબી લાઈન છતા પૂરતું ખાતર  મળ્યું નથી. ખેડૂતોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ખેડૂતો ખેતી છોડીને ખાતર માટે લાઈનમાં ઉભા રહ્યા હોય એવી સ્થિતિ છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ