તક / 'HI' મોકલો અને નોકરી મેળવો : બેરોજગાર લોકો માટે મોટા સમાચાર, જાણી લો  

Send hi and get a job

વૉટ્સઍપ પર હાય મોકલીને હવે મજૂરોને પોતાના ગૃહરાજ્યમાં નોકરી મેળવવામાં મદદ થશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ