તમારા કામનું / શું તમારું PANCARD-આધાર છે લિંક? નથી ખ્યાલ, તો આ રીતે જાણો માત્ર એક ક્લિકમાં, આ રહી લિંક કરવાની સરળ પ્રોસેસ

PAN card will be inactive after 31 March 2023

જો તમે પણ હજુ સુધી તમારા પાનકાર્ડને આધારકાર્ડ સાથે લિંક નથી કર્યું તો જલદી જ કરાવી લો. જો તમે 31 માર્ચ 2023 સુધીમાં પાનકાર્ડને આધારકાર્ડ સાથે લિંક નથી કરતાં તો તમારું પાનકાર્ડ ઇનએક્ટિવ થઇ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ