ફ્રોડ એલર્ટ / ઓનલાઇન ફિલ્મ ડાઉનલોડ કરતા પહેલાં આટલું જરૂરથી ચેક કરી લેજો, નહીં તો બેંક એકાઉન્ટ થઇ જશે તળિયા ઝાટક

never download movies from unauthorized website Otherwise you may become a victim of fraud

Fraud Alert: ગમેતે વેબસાઈટ પરથી ફિલ્મ ડાઉનલોડ કરવી તમને ભારે પડી શકે છે. કોઈ પણ વેબસાઈટ પરથી ફિલ્મ ડાઉનલોડ કરતા 100 વખત વિચારજો નહીં તો એક ભૂલથી બેંક ખાતુ ખાલી થઈ શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ