સ્ટેપ્સ / આધાર કાર્ડ ખોવાઇ જાય તો ના કરો ટેન્શન, ઘરે બેઠા કરો બીજી વખત એપ્લાય

How to Get Duplicate Aadhaar Card

જો તમારુ આધાર કાર્ડ ખોવાઇ જાય તો ટેન્શન કરવાની કોઇ જરૂર નથી. હવે તમે રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલની મદદથી ફરી આધાર કાર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકશો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ