તમારા કામનું / પેટ્રોલ ન પૂરાવો તો પણ પેટ્રોલ પંપ પર 6 સર્વિસ હંમેશા મળે છે FREE

do you know this facilities are absolutely free at petrol pump

તમે પીવાનું પાણી, મફત હવા, શોચાલય, ફોન, ફર્સ્ટ એડ કીટ અને ક્વોલીટી ચેક સુવિધા પેટ્રોલ પંપ ઉપર મફત માંગી શકો છો. આ સુવિધાનાં અભાવ માટે તમે ફરિયાદ પણ કરી શકો છો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ