આજ મેં ઉપર, આસમાન નીચે / ગુજરાત માટે Elon Musk નો મોટો પ્લાન: 1 એપ્રિલથી ચંદ્ર માટે અમદાવાદથી ઉડશે રોકેટ, ટિકિટ બુક કરાવવા આ શરતો લાગુ

April Fool's Day gujarat : elon musk to set up new space station near ahmedabad riverfront

Ahmedabad News: અલ્યા! બીજા બધા સમાચાર તો ઠીક છે પણ આ વાત જાણી કે નહીં? આપણાં ગુજરાતનાં લોકોને હવે સ્પેસની સફરનો મોકો મળવાનો છે, અને એ પણ કોઈ બીજું નહીં એલોનભાઈ મસ્કે સ્પેશ્યલ ગુજરાતીઓ માટે આ ઑફર આપી છે...

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ