કનઝંક્ટીવાઈટીસ / સુરત બાદ અમદાવાદમાં પણ આંખના વાયરસની બીમારી વકરી, જાણી લો લક્ષણો અને વાયરસથી કેવી રીતે બચવું , ડૉક્ટરે આપી જરૂરી ટિપ્સ

90 cases of 'viral conjunctivitis' seen in the eyes were reported

આંખોમાં જોવા મળતા ‘વાઈરલ કનઝંક્ટીવાઈટીસ’થી ગભરાવાની જરૂર નથી પણ,વધુ ફેલાય નહીં તે માટે યોગ્ય સારવાર-સાવચેતી રાખવી જરૂરી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ