નોંંધણી / ઈ-શ્રમ પોર્ટલ પર અસંગઠિત ક્ષેત્રના શ્રમિકોનું રજિસ્ટ્રેશન, જાણો ગુજરાતમાં કેટલા લોકોએ કરાવી નોંધણી  

the registration of unorganized sector workers in Gujarat

ઈ-શ્રમ પોર્ટલ પર અસંગઠિત ક્ષેત્રના શ્રમિકોનું રજિસ્ટ્રેશન, ગુજરાતમાં થયેલા રજિસ્ટ્રેશનમાં 57.01 ટકા શ્રમિકની ઉંમર 18થી 40 વયની છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ