એક્શન / ગુજરાતમાં વીજચોરી કરનારાની હવે ખેર નહીં, એક્શનમાં આવેલ રાજ્ય સરકારે જુઓ શું લીધો નિર્ણય

The central government's scheme SCADA will be implemented in Gujarat

વીજ ચોરી ડામવા સરકાર નવી યોજના, કેન્દ્રની સ્કાડા નામની યોજના ગુજરાત ઉર્જા વિભાગની 4 કંપનીમાં લાગુ થશે, જેમાં તમામ વીજ મીટર બદલાશે જે બાદ એક યુનિટ વીજ ચોરી થશે તો પણ પકડાઇ જશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ