તંત્ર સામે સવાલ / ગુજરાતમાં પૂરતી વ્યવસ્થાના દાવા પોકળ, હોસ્પિટલો ફૂલ હોવાથી બીમાર શ્રમિકોને ફેક્ટરીમાં ખુલ્લામાં સારવાર અપાઈ

in morbi, Sick ceramic workers treated in the open in the factory

મોરબીમાં શ્રમિકોને સીરામીક યુનિટના શેડમાં સુવડાવીને ખુલ્લામાં કોરોનાની તબીબી સારવાર અપાઈ રહ્યો હોવાનો વીડિયોની સત્યતા આવી સામે

Loading...