રમૂજી બહાના / VIDEO: 'અરે નંબર પ્લેટ વાંદરાએ તોડી નાખી', મેમોથી બચવાની અવનવી તરકીબ

 In Ahmedabad, the number plates of most vehicles are bent or broken to avoid e-memo

ઇ-મેમોથી બચવા  મોટાભાગના વાહનોની નંબર પ્લેટો બેંડ વળેલી કે તૂટેલી, પોલીસ પકડે તો કોઈ કહે છે બાળકોએ તોડી તો કોઈ  ઢોળે છે વાંદરા પર આરોપ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ