તમારા કામનું / બચત નથી થતી? એક વર્ષમાં ઓછામાં ઓછું કેટલું સેવિંગ ભવિષ્ય સુધારશે? ઓછા પગાર વાળા ટ્રાય કરો આ ટિપ્સ

Financial Tips for people with low salary: Save atleast 10 percent of the total yearly salary

ઓછી આવક હોય ત્યારે બચત કરવું અઘરું થઈ જતું હોય છે પરંતુ વ્યક્તિએ પોતાની કમાણીનાં એક ચોક્કસ ભાગની બચત કરવી જ જોઈએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ