નવી સરકારના નવા સારથી / ભૂપેન્દ્ર સરકારના 24 મંત્રીઓ માટે નિમાઈ ગયા સચિવો, જુઓ કયા મંત્રી સાથે કયા અધિકારી કરશે કામ

Appointment of Secretary for 24 Ministers of Bhupendra Government of Gujarat

નવા મંત્રીઓ માટે અંગત સચિવ, અધિક અંગત સચિવ અને અંગત મદદનીશની નિમણૂંક કરી દેવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ