સર્વે / અમેરિકામાં સૌથી વધુ બોલાતી ભારતીય ભાષાઓમાં ગુજરાતી જુઓ કયા ક્રમે

Gujarati second most spoken Indian language in USA

અમેરિકાની સરકારી સંસ્થાએ અમેરિકામાં કઈ ભારતીય ભાષા સૌથી વધુ બોલાય છે તેના આંકડા રજુ કર્યા હતા જે મુજબ સૌથી વધુ હિન્દી ભાષીઓ છે જે ત્યાર પછી સૌથી વધુ ગુજરાતી ભાષીઓ અમેરિકામાં વસે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ