તમારા કામનું / પાકના રક્ષણ માટે ખેડૂતો વસાવી લે સૂર્યથી ચાલતું આ સાધન, 90% સુધીના પૈસા ગુજરાત સરકાર આપશે

details of Gujarat Solar Light Trap Yojana 2022

ખેડૂતો પોતાના પાકને બચાવવા માટે અનેક પ્રકારના ઉપાયો કરતાં હોય છે ત્યારે હાલમાં ખાસ કરીને બાગાયતી પાકોમાં સૂર્ય પ્રકાશથી ચાલતા સોલર લાઇટ ટ્રેપ ઘણી લોકપ્રિય બની ગઈ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ