ઇંગ્લિશ ગુજલીશ / ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓને પહેલા જ ધોરણથી અંગ્રેજી શિક્ષણ આપવા પર સરકાર કરી રહી છે વિચાર

The government is thinking of giving English education to Gujarati students from the first standard

ગુજરાતી ભાષા બાદ રાજ્ય સરકાર હવે પહેલા ધોરણથી અંગ્રેજી શિક્ષણ આપવા પર વિચાર કરી રહી છે  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ