મહામારી / કોરોનાના દર્દીઓની સારવાર માટે આ સસ્તી દવાને ભારત સરકારે આપી મંજૂરી

low cost drug received permission from the Indian government

કોરોના દર્દીઓની સારવાર માટે સસ્તા સ્ટેરોઇડ્સના ઉપયોગને સરકારે મંજૂરી આપી છે. સસ્તા સ્ટેરોઇડ્સ ડ્રગ ડેક્સામેથાસોનના ઉપયોગની મંજૂરી અપાઇ છે. આ દવા મિથાઇલપ્રેડ્નિસોલોનના વિકલ્પનું કામ કરશે. એટલું જ નહીં ગંભીર લક્ષણવાળા દર્દીઓની સારવાર માટે ઉપયોગ કરાશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ