નિર્ણય / શું તમે તો નથી ખરીદીને આ બાઈક? હોન્ડાની આ બાઈકમાં નીકળી ખામી, કંપનીએ તાત્કાલિક લીધા સુધારાના આવા પગલાં

Honda Bike Recall Check company

હોન્ડા દ્વારા H'ness CB350 અને CB350RSને રિકોલ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે, મોડેલમાં ખામી બહાર આવતા આ નિર્ણય કરાયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ