શિક્ષણ વિભાગ / ધો.10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાને લઈ શિક્ષણ વિભાગની સ્પષ્ટતા, ખોટી અફવા પર ધ્યાન આપવું નહીં

Clarification of education department regarding Std. 10 and 12 board examination

ધોરણ-10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાને ખોટી અફવા પર ધ્યાન ન આપવા માટે શિક્ષણ વિભાગે કરી સ્પષ્ટતા, તારીખોમાં કોઈ ફેરફાર કરાયો નહીં

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ