તમારા કામનું / ટોલ પ્લાઝા પર જો આવું બન્યું તો તમારે નહીં ભરવો પડે ટેક્સ : સરકારે જાહેર કરી નવી ગાઈડલાઈન

vehicles will not have to pay toll if the toll plaza is jammed says NHAI

ટોલ પ્લાઝા પર 100 મીટરથી વધુ લાંબી લાઈનો હોય તો ટોલ વસૂલવામાં નહીં આવે, જ્યાં સુધી 100 મીટર સુધીનું અંતર થયું નથી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ