ટ્રાફિક પોલીસ / અમદાવાદમાં કોઈ રિક્ષાચાલક વધુ ભાડું વસૂલે તો, આ હેલ્પલાઈન પર નોંધાવો ફરિયાદ

If any rickshaw puller in Ahmedabad charges more fare, register a complaint on this helpline

જો તમારી પાસેથી પણ કોઈ રિક્ષા ચાલકો વધુ ભાડાની માગણી કરે તો, તમે ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો. ટ્રાફિક પોલીસે ફરિયાદ માટે 1095 હેલ્પલાઇન નંબર શરૂ કર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ