અરજી / એક અઠવાડિયામાં બની જશે નવો પાસપોર્ટ, ફૉલો કરો આ સ્ટેપ્સ

how to apply passport, follow these steps for passport application

ભારતની બહાર જન્મ લેનારા અરજદારોને ભારતીય પાસપોર્ટ આપવામાં આવતો નથી. જોકે તમારા માતા-પિતામાંથી કોઇ એક તમારા જન્મ સમયે ભારતના નાગરિક રહ્યા હોય અને તો ભારત સરકાર દ્વારા નાગરિકતા મળી હોય તો અહીંયાનો પાસપોર્ટ બની શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ