તમારા કામનું / EWS સર્ટિફિકેટ મેળવો આ રીતે ઑનલાઈન, સરકારી નોકરીઓમાં 10 ટકા અનામતની છે જોગવાઈ

How to apply for ews certificate online in Gujarat know easy steps

ગુજરાત સહિત દેશભરમાં SC, ST, SEBR/OBC સિવાયની જાતિઓમાં જે લોકો આર્થિક રીતે પછાત છે તેમના માટે 10 ટકા અનામતની જોગવાઈ કરી છે. ત્યારે અનામતના લાભ માટેનું EWS સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન કેવી રીતે મેળવી શકાય તે જાણવા માટે વાંચો આ અહેવાલ...

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ