ઓટો / ઓટોમોબાઇલ સેક્ટરમાં છવાઇ 19 વર્ષની સૌથી મોટી મંદી, લાખો લોકોએ ગુમાવી નોકરી

auto sales hit rock bottom july 2019 sees 31 percent decline news
Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ