ખેતી વાડી / ગાય ભેંસ ઉપર મેળવી શકો છો ક્રેડિટ કાર્ડ, પશુ કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડથી મળશે 1.60 લાખની લોન

Pashu Kisan Credit Card for gujarati farmer

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડથી તો લગભગ ખેડૂતો અવગત હશે પણ હવે સરકારે પશુપાલકો માટે પણ એક સરસ મજાની યોજના બહાર પાડી છે. જેમાં ગાય અને ભેંસ ઉપર બેંકમાંથી લોન અને સહાય મળશે. આ માટે ખેડૂત હોવ કે ન હોવ પણ જો તમે પશુપાલન કરતા હોવ અને બેંક એકાઉન્ટ હોવ તો પણ તમને પશુકિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ મળે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ