પાલકમાં કમાણો લાખો / VIDEO : ઓડીમાંથી ઉતરીને વેચવા લાગ્યો પાલક, કોણ છે આ હાઈ ફાઈ ખેડૂત, થઈ રહી છે ખૂબ ચર્ચા

Kerala's farmer drives Audi A4 to sell fresh spinach

કેરળના સુજાત નામના ખેડૂત ભાઈ પાલકની ખેતીમાં એટલું બધું કમાયા કે આજે તેઓ વૈભવી ગણાય તેવી ઓડી-સેડાન કારમાં હરી ફરી રહ્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ