પ્રમુખ સ્વામી નગર / જમીન પર જાણે સ્વર્ગ ઉતર્યું: 600 એકરમાં બનેલી પ્રમુખનગરીનો DRONE વીડિયો જોઈ અભિભૂત થઈ જશો

It's like heaven has descended on earth: You will be overwhelmed by watching the drone video of the capital built in 600...

અમદાવાદમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જન્મ શતાબ્દીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. જન્મ શતાબ્દીને લઈને 600 એકરમાં ભવ્ય પ્રમુખ નગરી પણ બનાવવામાં આવી છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ