પરીક્ષા / ગુજ. યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાની નવી તારીખો જાહેર, ઓનલાઈન પરીક્ષામાં યુનિ.ની નાકામીના કારણે વિદ્યાર્થીઓ નારાજ 

 GUJARAT UNIVERSITY UG SEM ONE ONLINE EXAM TO START FROM 4 JUNE

યુનિવર્સિટી દ્વારા ઓનલાઈન પરીક્ષાનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો છે પરંતુ વિદ્યાર્થીઓ તેમાં ઉત્સાહ દર્શાવી રહ્યા નથી.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ