કોરોના દુનિયામાં / આ દેશમાં કોરોનાથી પરિસ્થિતિ ખરાબ, જાહેરમાં વાતચીત ન કરવાનું ફરમાન

Dont-talk-public-transport-French-medics-

ફ્રાન્સ સરકારે જાહેર સેવાના પ્રવાસીઓ માટે એક નવું ફરમાન બહાર પાડીને પ્રવાસીઓએ સફર દરમિયાન એકબીજા સાથે વાત કરવાનું અને ફોન પર વાતચીત ન કરવાનું જણાવ્યું છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ