જનમત એક્સપ્રેસ / પંચમહાલની જનતા આ પક્ષનો પેચ કરશે વધુ મજબૂત કોના, મત કપાશે, જુઓ જનતાનો મિજાજ

people of Panchmahal will patch this party whose votes will be cut

VTVની જનમત એક્સપ્રેસ પંચમહાલ જિલ્લામાં પહોંચી હતી. આ દરમિયાન લોકોના મત જાણ્યા હતા.

Loading...