જન્મ નોંધણી / 21 દિવસની અંદર કરાવો બર્થ રજિસ્ટ્રેશન, ઓનલાઈન સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ

How Can You Get Your Birth Certificate for new born baby in just 21 days

જન્મ પ્રમાણપત્ર એક જરૂરી દસ્તાવેજ બની ગયો છે. પાસપોર્ટ બનાવડાવવા સહિત અનેક કાર્યોમાં ઉંમરની ચકાસણી માટે આ પ્રમાણપત્ર કાયદેસર મનાય છે. તેથી આ પ્રમાણપત્ર બનાવામાં કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી ન કરવી જોઈએ. બાળકના જન્મ બાદ તરત જ તેનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું જરૂરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ