બિહાર રાજકારણ / ફ્લોર ટેસ્ટમાં નીતીશ સરકાર પાસ, પક્ષને 129 વોટ મળ્યાં, વિપક્ષમાં શૂન્ય

Floor Test nitish kumar got 129 votes, opposition walked out

બિહાર વિધાનસભામાં નીતીશ કુમાર દ્વારા રાખવામાં આવેલ વિશ્વાસ મત પ્રસ્તાવમાં નીતીશ સરકારનાં પક્ષમાં 129 વોટ પડ્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ