નિણર્ય / શું તમે તો નથી ખરીદીને આ બાઈક? હોન્ડાની આ બાઈકમાં નીકળી ખામી, કંપનીએ તાત્કાલિક લીધા સુધારાના આવા પગલાં

A defect occurred in this bike of Honda, the company immediately took such corrective measures

હોન્ડાએ H'ness CB350 અને CB350RSને રિકોલ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. બાઇકમાં કેટલીક ખામીઓ બહાર આવતા નિર્ણય કરાયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ