તમારા કામનું / હજુ સુધી નથી આવ્યાં IT રિટર્નના પૈસા? તો હવે શું! કોને કરશો ફરિયાદ ને શું છે તેનું કારણ, જાણો વિગત

what is the reason to delay income tax refund after filing itr check detail in e filing portal

અનેક લોકોના રિટર્નના પૈસા પરત આવી ગયા છે, પરંતુ અનેક લોકોના પૈસા પરત આવ્યા નથી. રિટર્ન ભરવા છતાં પૈસા પરત નથી મળી રહ્યા તો આવકવેરા વિભગાને ફરિયાદ કરી શકો છો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ