બજેટ 2019 / કોણ અને કેવી રીતે તૈયાર કરે છે બજેટ, હોય છે પાંચ પ્રકાર

What is Budget, Know How Union Budget is Prepared; Basics, Process & More

કેન્દ્રીય વિત્તમંત્રીની તરફથી રજૂ કરનારા વાર્ષિક વિત્ત રિપોર્ટને 'સામાન્ય બજેટ' કહેવામાં આવે છે. આ દસ્તાવેજમાં સરકાર પોતાની આવક અને ખર્ચોના અનુમાનની વિશે જણાવશે.

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ