લાપરવાહી / બનાસકાંઠામાં સબસીડી યુક્ત બિયારણ કેનાલમાંથી મળ્યું, શું સ્થાનિક તંત્રનો અણઘડ વહીવટ જવાબદાર? અનેક તર્ક-વિતર્ક

In Banaskantha, non-heritage seed was obtained from the canal

ડીસા પાટણ હાઈવે પાસે દાંતીવાડા કેનાલમાંથી બિન વારસી મકાઈના બિયારણનો જથ્થો મળી આવ્યો છે, બિયારણ કેનાલમાંથી મળવા બાબતે અનેક તર્ક-વિતર્ક શરૂ થયા છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ