બચજો નુકશાનીથી / શુક્રવારે ભૂલથી પણ આટલી વસ્તુઓ ન ખરીદતા, ઘરની લક્ષ્મી છોડી દેશે સાથ, આવી ચીજો લેવાથી મળશે શુભ ફળ

dont buy these household chores on Friday

સંતોષી અને લક્ષ્મી માતાના દિવસ એવા શુક્રવારે કેટલી વસ્તુઓ ન ખરીદવી સારી છે જોકે બીજી કેટલીક એવી પણ છે જે ખરીદવી શુભ ગણાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ