ટેક્સ / કોર્પોરેટ કરદાતા કરતાં સિનિયર સિટીઝને વધુ ટેક્સ ભરવો પડશે

Senior cities have to pay more taxes than corporate taxpayers

નાણાંમંત્રીએ હાલમાં ઇન્કમટેક્સના દરોમાં ઘટાડો કરીને કોર્પોરેટક્ષેત્રને રાહત આપી છે. ઇન્કમટેક્સના દરમાં ઘટાડો થતા વ્યક્તિગત અને સિનિયર સિટીઝનોને કોર્પોરેટ કરદાતા કરતા દોઢ ગણો વધુ ઇન્કમ ટેક્સ ભરવાનો વારો આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ