તમારા કામનું / જો ભૂલમાંથી બીજા કોઈ અકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ જાય તો આવી રીતે મેળવો પાછા, જાણો આખી રીત

money transferred to another account can be received this way know

ક્યારેક એવું થઈ શકે કે તમે ઉતાવળમાં કોઈને પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા જતાં હોવ અને બીજા કોઈ અકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ જાય. આવા સમયે શું કરવું જોઈએ જેથી પૈસા પાછા તમારા અકાઉન્ટમાં આવી જાય? તો જાણો આ રીત વિશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ